Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Poszukiwany Poszukiwana” w kategorii: „Wolontariusz Roku 2015/2016”

Informacje ogólne:

•    Pomysłodawcą konkursu jest Fabryka Aktywności Młodych.
•    Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja działalności najlepszych Wolontariuszy w 16 województwach.
•    Wyróżnienie przyznawane jest raz w roku.
Zasady konkursu:
1. Konkurs realizowany jest na terenie 16 województw.
2. Kandydata zgłaszać należy w województwie, na którego terenie koncentruje się jego główna działalność wolontarystyczna.
3. Co roku nagrodzimy min.4 wolontariuszy z każdego województwa.
4. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, opiekunowie wolontariatu młodzieżowego, społeczności lokalne z terenu całej Polski, formalne i nieformalne grupy wolontariackie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie kandydatury na formularzu dostępnym na stronie. Zgłoszenie winno zawierać udokumentowany opis osiągnięć i zasług kandydata (np. prezentacje dokumentujące zrealizowane przedsięwzięcia).
6. Zgłoszenia kandydatów winny być dostarczane drogą mailową lub listowną na adres podany na stronie konkursu.
7. Komisja konkursowa przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się następującymi kryteriami:
a) osiągnięcia kandydata
b) wpływ działalności kandydata na społeczność lokalną
c) nienaganna postawa w życiu społecznym
d) od jak dawna kandydat angażuje się w działalność wolontarystyczną
8. Komisja Konkursowa zastrzega możliwość zmiany łącznej liczby wyróżnionych i przyznania wyróżnień specjalnych.
9. Oceny zgłoszeń i wyboru zwycięzcy dokona komisja konkursu złożona z członków FAM.
10. Konkurs trwa od 20 marca 2016 do 10 maja 2016 r.
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 01 czerwca 2016 r.
12. Laureaci konkursu otrzymają dokument nadania im miana Magistra Akademii Aktywności Młodych
14. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych materiałów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz publikacji nadesłanych prac. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
15. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.